Állami vállalat

Az állami vállalat az 1989–90-es magyarországi rendszerváltozás előtti korra jellemző, 2014-ig jogilag elvben létező jogi személy volt. Az állam ebben a szervezeti formában, a gazdálkodási feladatainak ellátása végett működtette ezeket. Az állami vállalat az állam erre feljogosított szervei által alapított olyan gazdálkodó szervezet volt, amely az állami tulajdonból rábízott vagyonnal e törvényben meghatározott módon és felelősséggel önállóan gazdálkodott.

Jelentőségük

Magyarországon a szocialista rendszerben az egyik legfontosabb gazdasági forma volt. Ez azonban 1990-re megváltozott, az állami vállalatok nagyrészt részvénytársaságokká alakultak át. 2014. március 15-én hatályba lépett új polgári törvénykönyv az állami vállalatot, mint jogi személyt már nem tartalmazta.

Az állami vállalat neve

Az állami vállalat nevében rendszerint a vállalat tevékenységére kell utalni. A vállalat nevét úgy kell megállapítani, hogy az más gazdálkodó szervezetektől való megkülönböztetésre alkalmas legyen.

Az állami vállalat létesítése

Az állami vállalat elkülönült szervezeti egységének vezetője vagy az elkülönült szervezeti egység dolgozóinak kétharmada állami vállalat létesítését kezdeményezheti. Az önálló állami vállalat létesítésére elsősorban akkor kerülhet sor, ha az elősegíti az elkülönült szervezeti egységnek, vagy annak a vállalatnak a gazdasági társasággá alakítását, amelyből a kiválás történt.

Az alapítói jogokat gyakorló szerv a döntésről a kezdeményezőt írásban értesíti, az elutasítást indokolni kell.

Az állami vállalatot létesítő határozatban meg kell jelölni

 • nevét és székhelyét
 • tevékenységi körét
 • induló vagyonát
 • általános vezetését ellátó szervet
 • alapítói jogokat gyakorló szervet
 • jogszabály által előírt egyéb tényeket és körülményeket

Az állami vállalat létesítését a határozat kiadásától számított harminc napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az állami vállalat a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre.

Képviselet

Az állami vállalatot az igazgató képviseli. E jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a vállalat dolgozójára ruházhatja át.

Vezetése

Az állami vállalat általános vezetését ellátja:

 • a vállalati tanács.
 • a vállalat dolgozóinak közgyűlése vagy küldöttgyűlése.
 • az igazgató.

A vállalati tanács, a dolgozók közgyűlése illetőleg az igazgató az állami vállalatot önállóan és egyéni felelősséggel vezeti. A testületi hatáskörbe nem tartozó ügyekben az igazgató önállóan és egyéni felelősséggel jár el.

Gazdálkodása

Az állami vállalat a rábízott vagyonnal és az alkalmazásában álló munkaerővel a jogszabályok keretei között önállóan gazdálkodik. Az állami vállalatot a gazdálkodás, a rábízott vagyon kezelése körében minden olyan jog megilleti, amelyet tőle jogszabály kifejezetten nem von el. Létesítésekor el kell látni a tevékenységi körének ellátásához szükséges vagyonnal (induló vagyonnal). A létrehozott állami vállalat gondoskodik a rábízott vagyon és más eszközök tervszerű, gazdaságos felhasználásáról és gyarapításáról.

Az állami vállalatokat népszerűsítő reklámok

Állami beavatkozás

Az állam jogszabályban meghatározott módon irányítja, illetőleg felügyeli a vállalat gazdálkodását és más tevékenységét. Az állam a törvényességi felügyelet útján ellenőrzi a belső szabályzatokat, határozatait. Azonban az állami felügyelet nem terjed ki az állami vállalat gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára. Tehát a gazdasági ügyekbe nem szólhat bele.

Az állami vállalat megszűnése

Az állami vállalat megszűnik:

 • gazdasági társasággá vagy szövetkezetté átalakul
 • az alapító szerv megszünteti
 • a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti
 • a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
 • az állami vállalat tevékenységére a nemzetgazdaságnak nincs szüksége

Az állami vállalat a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.